OZM-160 Awtomatiki dilden inçe film öndürýän maşyn

Gysga düşündiriş:

Agyzdan ýasalan film ýasaýjy maşyn, inçe film materiallaryny ýasamak üçin aşaky materialda suwuk materiallary deň derejede ýaýradýan we gyşarmany düzetmek, laminasiýa we kesmek ýaly funksiýalar bilen üpjün edilip bilner.Lukmançylyk, kosmetika, saglyk önümleri, azyk senagaty üçin amatly.

Professional tehniki goldaw we satuwdan soňky hyzmat bilen enjamlaşdyrylan we müşderi kärhanalary üçin maşyn düzedişlerini, tehniki görkezmeleri we işgärleri taýýarlamagy üpjün edýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

Mysal diagrammasy

odf
Önümçilik-baha-awtomatiki-dilden-inçe film-dilden-film-zolakdan ýasamak-maşyn1

Aýratynlyklary :

1. Kagyz, film we metal plyonkanyň örtük birleşmesi üçin amatly.Machinehli enjamyň kuwwat ulgamy servo sürüjiniň tizligini sazlamak ulgamyny kabul edýär.Aňlatmak magnit tozy tormoz dartyş gözegçiligini kabul edýär.

2. Esasy korpus we aksesuar modul gurluşyny kabul edýär we her moduly aýryp we aýratyn gurup bolýar.Gurnama silindr görnüşli gysgyçlar bilen ýerleşdirilýär we ýygnamak aňsat bolan nurbatlar bilen berkidilýär.

3. Enjamda awtomatiki iş uzynlygy we tizlik ekrany bar.

4. Guradyjy peç, netijeli we ýokary hilli önümçiligi üpjün etmek üçin temperatura, çyglylyga we konsentrasiýa garaşsyz awtomatiki gözegçilik ýaly funksiýalar bilen garaşsyz böleklere bölünýär.

5. Enjamyň aşaky geçiriş meýdany we ýokarky iş meýdany poslamaýan polat plitalar bilen doly möhürlenendir we izolirlenýär, bu enjam işleýän wagty iki sebitiň arasynda hapalanmagyň öňüni alýar we arassalamak has aňsat.

6. Basyş rolikleri we guradyjy tuneller ýaly materiallar bilen gatnaşygyndaky ähli bölekler, "GMP" talaplaryna we talaplaryna laýyk gelýän poslamaýan polatdan we zäherli däl materiallardan ýasalýar.Electricalhli elektrik bölekleri, sim we iş shemalary "UL" howpsuzlyk standartlaryna laýyk gelýär.

7. Enjamyň gyssagly togtatmak howpsuzlygy enjamy düzediş we galyndy üýtgemegi wagtynda operatoryň howpsuzlygyny ýokarlandyrýar.

8. Smoothumşak prosess we içgin önümçilik prosesi bilen, bir bitewi gurnama çyzgysy bar.

9. Kommutator bölünen gurluşy kabul edýär, guradyş meýdany düzülip we uzaldylyp bilner we amal has ýumşakdyr.

Enjamlaryň jikme-jiklikleri

7

Film düşürilýän ýer

1. 3 okly ugry sazlamagy amala aşyryp bilýän garaşsyz film düşüriji kellesi;

2. Esasy rolik, esasy enjamyň tizligini sazlamak üçin sero motor bilen dolandyrylýar.

Açylýan ýer

1. Açylmaýan enjam howa şaftynyň esasy rolikini kabul edýär;

2. Göçme dartgynlylyk magnit tozy bilen gysylýar;

3. Folga duýduryşynyň bolmazlygy.

8
9

Gury ýer

1. Içki turbany arassalamazlygy üçin peçde gurlan gyzgyn howa ýokary netijelilik süzgüji bar we ýokary öndürijilikli süzgüçiň yzygiderli çalşylmagyny aňsatlaşdyrmak üçin peçiň içindäki basyş tapawudyny goramak bilen enjamlaşdyrylan;

2. Peçiň içindäki temperatura we çyglylyga gözegçilik;

3. Peç poslamaýan polatdan ýasalýar we peçiň açylmagy we ýapylmagy silindr bilen dolandyrylýar.

Aýlaw meýdany

1. Egriji enjam sargy tizligini dolandyrmak üçin servo motoryny kabul edýär;

2. Filmiň sargysy, hakyky wagtda filmiň tizligini gözegçilikde saklamak üçin tizlik ölçeg enjamy bilen enjamlaşdyrylandyr.

10

Tehniki parametr

Haryt

Parametrler

Netijeli önümçilik giňligi

140mm

Rolikleriň üst ini

180mm

Mehaniki tizlik

0.1-1.5m / min (Hakyky materiallara we ýagdaýlara bagly)

Açylmaýan diametri

≤φ200mm

Yzyna diametri

≤φ200mm

Atingyladyş we guratmak usuly

Gurlan gyzgyn howany guratmak, merkezden gaçyryş fanaty gyzgyn howa çykaryjy

Temperatura gözegçilik

Otagyň temperaturasy-100 ℃ ± 3 ℃

Gyrasy

± 3.0mm

Jemi gurlan kuwwat

18 KW

Ölçegleri

3470 * 1280 * 2150mm

Naprýa .eniýe

380V


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň