Saud Arabystanynda satuwdan soňky hyzmat

2023-nji ýylyň awgust aýynda in engineenerlerimiz düzediş we okuw hyzmatlary üçin Saud Arabystanyna baryp gördüler. Bu üstünlikli tejribe azyk senagatynda biziň üçin täze tapgyr boldy.

 

“Müşderilere we işgärlere ýetmek” pelsepesi bilen .Biziň maksadymyz müşderä enjamlary işletmek we ýöriteleşdirilen okuw bermek.

 

Müşderilerimiz bilen ýakyndan işleşip, öndürijiligi we hil derejesini ýokarlandyrmaga kömek edýäris - bu derman senagatyndan azyk pudagyna çenli möhüm ädimdir.

 

Tanymal kompaniýa hökmünde Saud Arabystanynyň bazarynda barha artýarys. Azyk senagatynda-da giňden tanalýarys we olar ileri tutulýan hyzmatdaş hökmünde baha berýärler.

 

Bazaryň hemişe üýtgeýän talaplary bilen ýüzbe-ýüz bolup, işimiziň gerimini giňeldýäris we köp ugurly çözgütleri hödürläp, azyk senagatyna ösen tehnologiýalary we bilimleri ulanýarys.

 

Müşderi merkezleşdirmek ýörelgesini goldamagy wada berýäris.Müşderilerimiz üçin has uly gymmatlyk döredip, kompaniýamyzy bazarda öňdebaryjy kärhana hökmünde döretmegi maksat edinýäris.

 

Sahypamyza gireniňiz üçin sag boluň. Soraglaryňyz bar bolsa ýa-da hyzmatdaşlyga gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.

Saud Arabystanynda satuwdan soň

Iş wagty: Awgust-19-2023

Degişli önümler