Hyzmat

icon_aircraft tehniki hyzmaty

Satuwdan öňki hyzmatlar

Iş prosesiniň dizaýny, ýer synaglary ýa-da synag önümçiligi, maslahat beriş hyzmatlary, enjamlaryň kwalifikasiýasy ýaly bir bitewi çözgüt hyzmatyny tamamlaň.

111

Tehnologiýa bölümi

555

Müşderiler bilen

Bejeriş

icon_aircraft tehniki hyzmaty

Iň bolmanda hyzmat ömri bilen döredilen10 ýyl dogry işleýär.

Yzygiderli hyzmat etmek, ýokary öndürijiligi kepillendirýär, iş wagty azaldýar, iş howpsuzlygyny ýokarlandyrýar.

Hyzmat şertnamalarymyzda FAT, SAT, onlaýn näsazlyklary düzetmek, ätiýaçlyk şaýlaryny çalyşmak we kömek edilen enjamlary tassyklamak bar.

222

Müşderiler bilen

sdr

Müşderiler bilen

444

Müşderiler bilen

hasap-faktura

Kepillik

Iň bolmanda hyzmat ömri bilen döredilen10 ýyl dogry işleýär.

Adaty 24 aý kepillik.

2 ýyl ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmegiň giňeldilen kepilligi.

Levelerli derejede hil we reaksiýa hyzmatyny hödürlemek üçin elýeterli distribýutoryň tor hyzmatlary.

Hil taýdan taýýarlyk esasynda durnukly öndürijilik derejesi.

tabyt

ABŞ-da düzülen topar

777

ABŞ-da düzülen topar

888

Satuwdan soň hyzmat bölümi

Kwalifikasiýa

kär

Gurnama kwalifikasiýasy (IQ) we iş kwalifikasiýasy (OQ), öndürijilik kwalifikasiýasy (PQ) enjam satyn almak bilen mugt üpjün edilýär.

px

Okuw hyzmaty

Iň amatly ýagdaýda maşynlary, işleýän maşynlary gurmak

Düzediş we atyşda kynçylyk

Uzak ömrüň dowamlylygy üçin öndürijilik we öndürijilik synaglary.

999

Indoneziýada toparlaýyn topar

101010

Hindistanda düzülen topar

Sorag-jogap

1.ODF önümiňiz näme?
2.ODF dermanlarynyň bazar paýyny öz kategoriýaňyza isleýärsiňizmi?
3.ODF neşe serişdelerini eltmek tehnologiýasyny ulanyp has köp iş gözlemäge garaşýarsyňyzmy?
4.ODF önümlerinde iş tejribäňiz barmy?
5.Lukmançylyk neşe ýa-da saglygy goraýyş ýa-da kosmetiki film düşürmek isleýärsiňizmi?
6.ODF formulasiýaňyzy ösdürmegiň üstünde işleýän ylmy toparyňyz barmy?
7.ODF önümlerini ýa-da bukal film öndürjek bolýarsyňyzmy?
8.Suwuň çözgüdi ýa-da organiki esaslymy?

9.Öndürýän gury filmiň galyňlygy nämeden ybarat?
10.Önümleriňiziň film takyklygy nämeden ybarat?
11.ODF dermanlaryny kabul etmegiň artykmaçlyklary näme?
12.Synag synagyny ýa-da täjirçilik önümçiligini geçirjek bolýarsyňyzmy?
13.Temp näme?ODF filmiňiz üçin aralyk düzýärsiňizmi?
14.Önümleriň sanawynda görkezilen zolak görnüşi we zolak ölçegi barada näme aýdyp bilersiňiz?
15.Dürli görnüşdäki gaplama görnüşiniň görnüşleri barmy?