Habarlar

 • Saud Arabystanyň Milli Maýa goýum Toparynyň üpjün edijiler sanawyna saýlanylan enjamlar bilen gutlaýarys

  Hytaý-Saud Arabystany Maýa goýum konferensiýasynyň doly üstünlikleri bilen gutlaýarys we “Aligned Machinery” -yň Saud Arabystanyň Milli Maýa goýum Toparynyň üpjün edijiler sanawyna saýlanmagy bilen gutlaýarys ...
  Koprak oka
 • Deňleşdirilen topar Lukmançylyk pudagy alyş-çalyş ýygnagyna gatnaşdy

  Deňleşdirilen topar Lukmançylyk pudagy alyş-çalyş ýygnagyna gatnaşdy

  Deňdirilen topar Hytaýyň Çengdu şäherinde lukmançylyk pudagy alyş-çalyş ýygnagyna gatnaşdy we şol ýerde ODF tehnologiýasynyň soňky ösüşleri we ösüş perspektiwalary barada pikir alyşdy....
  Koprak oka
 • Saud Arabystanynda satuwdan soňky hyzmat

  Saud Arabystanynda satuwdan soňky hyzmat

  2023-nji ýylyň awgust aýynda in engineenerlerimiz düzediş we okuw hyzmatlary üçin Saud Arabystanyna baryp gördüler. Bu üstünlikli tejribe azyk senagatynda biziň üçin täze tapgyr boldy."Müşderilere we işgärlere ýetmek" pelsepesi bilen .Biziň maksadymyz müşderiniň işlemegine kömek etmek ...
  Koprak oka
 • Agyzdan ereýän film (ODF) öndürijisiniň innowasiýa dünýäsini öwreniň

  Agyzdan ereýän film (ODF) öndürijisiniň innowasiýa dünýäsini öwreniň

  Agyzdan ereýän filmiň (ODF) öndürijisiniň innowasiýa dünýäsini öwreniň Çalt hereket edýän derman dünýäsinde innowasiýa we amatlylyk möhümdir.Merkeziň basgançagyny alýan täzelikleriň biri dilden ereýän filmiň (ODF) ösüşi boldy.Däp bolşy ýaly ...
  Koprak oka
 • Deňleşdirilen toparyň sergi başdan geçirmeleri

  Deňleşdirilen toparyň sergi başdan geçirmeleri

  2023-nji ýylda dünýädäki sergilere gatnaşmak üçin ummanlary we yklymlary kesip, tolgundyryjy syýahata başladyk.Braziliýadan Taýlanda, Wýetnamdan Iordaniýa we Hytaýyň Şanhaý şäherine çenli yzlarymyz ýatdan çykmajak yz galdyrdy.Geliň, bu ajaýyplyk hakda biraz pikirleneliň ...
  Koprak oka
 • Derman, kosmetika we azyk önümçiligini laboratoriýa ölçegli dilden çözýän film öndürijisi bilen öwrülişik

  Soňky ýyllarda neşe serişdelerini iberiş ulgamlaryna we sarp edijilere amatly önümlere bolan isleg artdy.Şeýle tehnologiki açyşlaryň biri dilden ereýän filmleriň ösüşi boldy.Bu filmler dermanlary, ýokumly maddalary we hatda kosmetleri dolandyrmagyň aňsat we täsirli usulyny hödürleýär ...
  Koprak oka
 • Dilden dargadýan filmler: derman senagaty üçin öwrülişik önüm

  Derman senagatynyň ösmegi bilen, neşe serişdeleriniň iberilmegini gowulandyrmak üçin täze we ösen tehnologiýalar yzygiderli ornaşdyrylýar.Şeýle täzelikleriň biri, dilden aýdylýan filmler diýlip atlandyrylýan dilden ereýän filmleriň ösüşi.Bu filmler derman dolandyryşyny özgertdi, üpjün etdi ...
  Koprak oka
 • Agyz zolagynyň oňaýly taraplary

  Agyz zolagynyň oňaýly taraplary

  Agyz zolagy, soňky ýyllarda giňden garşy alnan agyz dermanlaryny iberiş ulgamynyň bir görnüşidir.Dermanlary ýuwutmak üçin suw ýa-da iýmit zerurlygy bolmazdan, adamlar dermanlaryny ýolda kabul etmek üçin amatly usuldyr.Anyöne islendik neşe serişdesinde bolşy ýaly, oňaýly we zyýanly taraplaram bar ...
  Koprak oka
 • Dilden bölünýän film näme?

  Dilden bölünýän film näme?

  Dilden bölünýän film (ODF), diliň üstünde goýulyp, suw zerurlygy bolmazdan sekuntda dargap bilýän neşe serişdesidir.Esasanam ýuwutmakda kynçylyk çekýänler üçin amatly derman dolandyryşyny üpjün etmek üçin döredilen innowasion derman iberiş ulgamy ...
  Koprak oka
 • Sergilerden soň ýeňiş bilen gaýdyp geliň

  Sergilerden soň ýeňiş bilen gaýdyp geliň

  Bütin dünýäde epidemiýanyň we ykdysady dikelişiň gutarmagy bilen, içerki we daşary ýurtlardaky kompaniýalar gülläp ösýän döwürleri garşylaýarlar.Kompaniýanyň önümlerini tanatmak we has uly dünýä bazaryndan peýdalanmak üçin “Aligned Machinery” döwrüň tendensiýasyna eýerýär professional hünärmenler toparymyzy iberiň ...
  Koprak oka
 • Transdermal ýamalaryň haýran galdyryjy dünýäsi: Önümçilik prosesine düşünmek

  Transdermal ýamalaryň haýran galdyryjy dünýäsi: Önümçilik prosesine düşünmek

  Transdermal ýamalar neşe serişdelerini eltmegiň usuly hökmünde meşhurlyga eýe bolýar.Dermanlary dilden kabul etmegiň adaty usullaryndan tapawutlylykda transdermal tegmiller dermanlaryň deriden göni gana geçmegine mümkinçilik berýär.Neşe serişdelerini eltmegiň bu innowasion usuly lukmançylyk gurçugyna uly täsir etdi ...
  Koprak oka
 • Açyk inçe film dermanlarynda täzelik: Ertiriň dermanlaryny bermek

  Açyk inçe film dermanlarynda täzelik: Ertiriň dermanlaryny bermek

  Kesel üçin täze we innowasion bejergileri açanymyzda lukmançylyk dünýäsi yzygiderli ösýär.Neşe serişdelerini ibermegiň iň soňky gazananlaryndan biri dilden inçe filmdir.Oralöne dilden aýdylýan dermanlar näme we olar nähili işleýär?Dildar film dermanlary dermanlar ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4