Biz hakda

BIZ KIM

Zhejiang Aligned Technology Co., Ltd. Esasan agyz bölüniş filmi, transdermal patch we beýleki derman enjamlary we doly çözgütler bilen meşgullanýar.

Däp-dessury ýoýýan we geljekde derman tehnologiýasyny döredýän ýokary tehnologiýaly kärhana.

Şanhaý Aligned önümçilik we söwda kärhanasy, 2004-nji ýylda 70-nji we 80-nji ýyldan soňky arzuwlar, islegler we innowasiýa ugrundaky göreş bilen döredilip, soňra Zhejiang şäherine geçirildi we Zhejiang Aligned Technology Co., Ltd.

Theyllaryň dowamynda kompaniýanyň öndürijiligi çalt ösdi we Hytaýda, ABŞ-da, Kanadada, Hindistanda, Müsürde, Indoneziýada we beýleki ýurtlarda we sebitlerde giňden satyldy we öwüldi, tassyklandy we hatda göçürildi.

deňleşdirilen zawod02
deňleşdirilen zawod03
deňleşdirilen zawod01
deňleşdirilen zawod04

Missiýa
Işgärler we müşderiler üçin has ýokary gymmatlyklara ýetmek (Işgärler üçin maddy we ruhuň goşa bagty).
Hytaýyň ylym we tehnologiýalaryna adam saglygyna we durnukly ösüşe goşant goşup, bütin dünýäde gitmäge kömek etmek.

Görüş
Dünýä derman senagatyna hyzmat etmek üçin hytaýly ýokary hilli enjamlar üçin premium üpjün ediji bolmak, işgärleri begendirýän, müşderileriň göwnünden turýan we jemgyýetiň hormatlanýan pudagynda tanalýan lider bolmak.

Gymmatlyklar
Başlangyç, öňegidişlik, hyzmatdaşlyk, jogapkärçilik, tejribe, dogruçyllyk pespällik, başarnyksyzlyk, kynçylyk, umumy gyzyklanmalar.

deňleşdirildi1
配件 库
deňleşdirildi2
deňleşdirildi3

Näme edýäris

Agyz inçe film (OTF) bazaryna çalt girmek isleýärsiňiz, to Satmaga taýyn önümiňiziň nähili boljakdygyny görmek isleýärsiňizmi?

Önümiň çig maldan film emele gelmegine we ahyrky halta önümlerine öwrülmegi üçin professional formula synagyny berýäris.Bu ugurdaky köp ýyllyk tejribämiziň esasynda önümiň durnuklylygyny we çykarylyşyny gowulandyrmak üçin formulalaryňyza optimizasiýa tekliplerini bereris.

31-den gowrak kärhana formula synaglaryny we enjam synaglaryny geçirdi

Formula synagy
209 gezek
12540 minut

Enjamlary işe girizmek
633 gezek
37980 minut

synag
näme edýäris001
näme edýäris002
näme edýäris003
näme edýäris004

2018-nji ýylyň ikinji ýarymynda CPHI sergisinde duşuşdyk.Şol döwürde müşderiniň henizem nol prosesi we nol formulasy bardy.

2019-njy ýylyň birinji ýarymynda, formula ösüşiniň onlarça nusgasyndan soň, üstünlik derejesi gaty azdy, ýöne biz ýüz öwürmedik.Müşderiler üçin formulalary 121 gezek, 7260 minut synagdan geçirdik;iki ýyl dowam eden enjamlaryň nusgalary 232 gezek, 13920 minut.

2018-2020-nji ýyllarda hiç zatdan film gaplamasyna çenli ösmek üçin müşderilere ýoldaşlyk edýäris.Önümçilik liniýasy gowşuryldy we okuw 2020-nji ýylyň ikinji ýarymynda tamamlandy.

nusga 2019
nusga 2019-1
nusga 2020-1
nusga 2020

Synaglardan öň

Synaglardan soň

Satuw hyzmatlaryndan we tejribeli Aligned tehnologiýa toparynyň tehniki kömegi

Biz näme edýäris3
KESELLER 1
bombay3
Biz näme edýäris5

Ulanyjy görkezmek

168110952387911