Agyzdan ereýän film näme (OTF)

Agyz boşadýan film, dilden bölünýän film ýa-da agyz zolaklary diýlip hem atlandyrylýar, agyz diwaryna we agyz mukozasyna gönüden-göni eräp we siňdirilip bilinýän derman serişdesidir.

Agyz boşadýan filmler, adatça suwda erän polimerlerden durýar, tüýkülik bilen degen badyna dargaýar we agzyň mukozasy arkaly beden tarapyndan çalt siňýär.Siňdiriş netijeliligi ýetip biler96,8%has köp4,5 gezekadaty gaty taýýarlaýjy dermanlar.

Agyzdan ereýän film köplenç ondansetron (antiemetiki), tadalafil, melatonin, witaminler, MNM, kollagen, ösümlik ekstraktlary we ş.m. ýaly dermanlary we saglygy goraýyş önümlerini eltmekde ulanylýar. iýmit siňdiriş ulgamy we gana göni girýär.

Agyzdan ereýän film, garrylar, çagalar ýa-da keselli adamlar ýaly kapsulalary ýa-da planşetleri ýuwudýan adamlar üçin peýdalydyr, bu derman kabul etmegiň agyrysyny ýeňilleşdirýär we lukmançylygyň täsirini gowulaşdyryp biler.

Dildar1

Agyzdan ereýän film bazaryna çalt girmek isleýärsiňiz?

Deňdirilen enjamlar, dilden ereýän film ulgamynda giňişleýin çözgütleri we hyzmatlary bermäge borçlanýar.Tejribämiz bilen müşderilerimiziň bu pudakda çalt paý alyp biljekdigini kepillendirýäris.

Dildar2

Formula düzediş

Bizde hünärli synag laboratoriýasy, tejribeli formulasiýa işgärleri bar, berk synag we derňew arkaly maksat, agyz zolaklarynyň zerur ýerine ýetirilmegini gazanmak.Neşe serişdeleriniň iberilmeginiň durnuklylygyny, täsirini we tagamyny üpjün etmek üçin müşderiler bilen ýakyn aragatnaşyk saklarys.

Dildar3

Synag synagy

Formulasiýanyň müşderiniň iň oňat taýýar ýagdaýyna ýetip biljekdigini ýa-da ýokdugyny goldamak üçin, agyz zolaklarynyň önümçilik parametrlerini optimizirlemek üçin synag enjamlary bilen üpjün edýäris.Müşderiler taýýar önümi taýýarlamagyň iň gowy usulyny almak üçin dürli reseptler, film galyňlygy we beýleki üýtgeýjiler bilen synag edip bilerler.

Dildar4

Custörite çözgütler

50-den gowrak kompaniýa hyzmat etdik we her bir müşderiniň özboluşly talaplarynyň we maksatlarynyň bardygyna aýdyň düşünýäris.10 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan tehniki topar, önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak ýa-da belli bir tehniki kynçylyklary çözmek üçin ýöriteleşdirilen çözgütleri hödürleýär.

Dildar5

Enjamlary taýýarlamak

Enjamlary giňişleýin taýýarlaýarys.Müşderileriň we olaryň işgärleriniň mehaniki dizaýna we proseslere takyk düşünmegini we önümçilige çalt başlap biljekdigini üpjün etmek üçin enjamlaryň işleýşi, tehniki hyzmat, näsazlyklary düzetmek we howpsuzlyk bilimleri.

OZM-340-4M Awtomatiki dilden inçe film öndürýän maşyn
OZM340-10M OTF we Transdermal patch ýasaýjy maşyn
OZM-160 Awtomatiki dilden inçe film öndürýän maşyn
ZRX seriýaly vakuum emulsifikasiýa mikser enjamy

Näme üçin bizi saýlamaly?

Kompaniýamyzy dilden eritýän film ugrunda hyzmatdaş hökmünde saýlamagyň birnäçe sebäpleri bar.

Patent şahadatnamasy

Enjamlarymyzda, dilden ereýän film babatynda ösen tehniki bilimlerimizi görkezýän customers müşderilere bazaryň bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyrmaga kömek edýän birnäçe patent bar.

Pionerlik

Bazara çuňňur düşünýändigimiziň we ösüp barýan pudaklara uýgunlaşmak ukybymyzyň alamaty bolan Hytaýda ilkinji bolup dilden ereýän film pudagyna giren kompaniýalaryň biri bolmak uly hormat.

Belli kärhana goldawy

Hytaýda öňdebaryjy derman öndürýän kompaniýalara hyzmat edýäris, olar bize dilden ereýän film önümçiligine ynandyrýarlar we hünärimizi we hyzmat ruhumyzy ykrar edýärler.

Doly enjam çözgütleri

Formuladan taýýar önüme, bir gezeklik satyn alma, dürli önümçilik etaplarynda enjam zerurlyklaryny çözmek, müşderileriň wagtyny we güýjüni tygşytlamak bilen enjamlaryň doly toplumynyň üpjünçilik päsgelçiligini üstünlikli geçdik.