KFG-380 Awtomatiki dilden inçe film Sliting we guradyjy maşyn

Gysga düşündiriş:

Aralyk prosess enjamlary üçin ulanylýan Dildar film süýşüriji maşyn, mylar göterijiden filmiň gabygynyň üstünde işleýär, birmeňzeş gaplamak prosesine laýyk gelmegini üpjün edýän birmeňzeş, süýşmek prosesi we yza gaýtarmak prosesi üçin film guratmak.

ODF film önümçiliginde, film gutarandan soň, önümçilik gurşawyna ýa-da gözegçilik edip bolmaýan beýleki faktorlara täsir edýär.Filmiň gaplanyş tapgyryna ýetip biljekdigi we gaplamanyň indiki ädiminde düzedişler girizilmegi üçin öndürilen filmi, adatça, ululygyny kesmek, çyglylygy, ýaglylygy we beýleki şertleri sazlamaly we kesmeli.Enjamlarymyz dürli görnüşli film önümlerini öndürmek üçin ulanylyp bilner. Bu enjam filmiň iň ýokary ulanylyşyny üpjün edip, film öndürmek prosesinde aýrylmaz bir prosesdir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

Mysal diagrammasy

KFG-380 Awtomatiki dilden inçe film Süýşmek we guratmak maşyn4
Dildar inçe film lazer printeri

Öndürijilik we aýratynlyklar

Aralyk prosess enjamlary üçin ulanylýan Dildar film süýşüriji maşyn, mylar göterijiden filmiň gabygynyň üstünde işleýär, birmeňzeş gaplamak prosesine laýyk gelmegini üpjün edýän birmeňzeş, süýşmek prosesi we yza gaýtarmak prosesi üçin film guratmak.

ODF film önümçiliginde, film gutarandan soň, önümçilik gurşawyna ýa-da gözegçilik edip bolmaýan beýleki faktorlara täsir edýär.Filmiň gaplanyş tapgyryna ýetip biljekdigi we gaplamanyň indiki ädiminde düzedişler girizilmegi üçin öndürilen filmi, adatça, ululygyny kesmek, çyglylygy, ýaglylygy we beýleki şertleri sazlamaly we kesmeli.Enjamlarymyz dürli görnüşli film önümlerini öndürmek üçin ulanylyp bilner. Bu enjam filmiň iň ýokary ulanylyşyny üpjün edip, film öndürmek prosesinde aýrylmaz bir prosesdir.

Dildar film süýşüriji maşyn täze dizaýn lazer çap etmek funksiýasy.Dildar filmiň süýşürýän maşynynyň süýşürilmegi, ýasaýjy maşyny enjamlaşdyryp biler.Bir dilden düşýän film süýşüriji maşyn, üç birlik gaplaýyş maşynyny goldap biler.
Adatça, müşderiler dürli keselleri bejermek üçin çalt siňdirilmegini talap edýän derman öndürmek üçin enjam satyn alýarlar.Şeýle dermanlar çalt çözülmegi we näsaglaryň alamatlaryny azaltmak üçin çalt siňdirilmegini talap edýär.

Birnäçe ýyllap gözleg we önümçilikden soň, enjamlarymyz synaglarda kynçylyklary yzygiderli gowulaşdyrdy, enjam meselelerini çözdi, enjamlary dizaýn meselelerini gowulaşdyrdy we müşderilere has gowy hyzmat etmek üçin güýçli tehniki kepillikleri berdi. Aligned topary size ýokary hilli enjamlar bilen üpjün edýär satuwdan soň netijeli hyzmat edýär, şonuň üçin gelejek hakda alada etmeli dälsiňiz.

Align-a ynan, imanyň güýjüne ynan!

KFG-380 Awtomatiki dilden inçe film Süýşmek we guratmak maşyn1
KFG-380 Awtomatiki dilden inçe film Süýşmek we guratmak maşyn2

Esasy tehniki parametrler

Taslama Parametr
Önümçilik kuwwaty Standart 0.002m-5m / min
Tamamlanan film giňligi 110-190 mm (standart 380mm)
Çig matanyň ini ≦ 380mm
Jemi kuwwat Üç fazaly bäş setir 220V 50 / 60Hz 1.5Kw
Howa süzgüçiniň netijeliligi 99,95%
Howa nasosynyň göwrümi 40 0.40 m3 / min
Gaplamak üçin material Birleşdirilen filmiň galyňlygy (köplenç) 0,12 mm
Umumy ölçegler (L * W * H) 1930 * 1400 * 950mm
Maddy aýratynlyklary bölmek
Roll görnüşli gaplaýyş materialy Daşky diametri
Galyňlyk 0.10-0.12
Içki diametri aýlaň φ76-78mm
Daşky diametri 50350mm

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň