OZM-120 dilden eredýän film öndürýän maşyn (laboratoriýa görnüşi)

Gysga düşündiriş:

Agyzdan ereýän film ýasaýjy maşyn (laboratoriýa görnüşi) has inçe film materialyny döretmek üçin aşaky filmdäki suwuk materialy deň derejede ýaýradýan we laminasiýa we süýşmek ýaly funksiýalar bilen enjamlaşdyrylan ýörite enjamdyr.

Laboratoriýa görnüşli film öndürýän maşyn, derman, kosmetika ýa-da azyk senagaty önümçiliginde ulanylyp bilner.Yamalar, agyzda ereýän film zolaklary, mukoz ýelimleri, maskalar ýa-da başga örtükler öndürmek isleseňiz, ýokary takyk örtüklere ýetmek üçin laboratoriýa görnüşli film öndürýän maşynlarymyz elmydama ygtybarly işleýär.Hatda galyndy çözüji derejesi berk çäklere laýyk gelmeli çylşyrymly önümler hem laboratoriýa görnüşli film öndürýän maşynymyzyň kömegi bilen öndürilip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Mysal diagrammasy

KFG-380 Awtomatiki dilden inçe film Süýşmek we guratmak maşyn3
KFG-380 Awtomatiki dilden inçe film Süýşmek we guratmak maşyn4
KFG-380 Awtomatiki dilden inçe film Süýşmek we guratmak maşyn6
KFG-380 Awtomatiki dilden inçe film Süýşmek we guratmak maşyn5

Düşündiriş

Agyzdan ereýän film ýasaýjy maşyn (laboratoriýa görnüşi) has inçe film materialyny döretmek üçin aşaky filmdäki suwuk materialy deň derejede ýaýradýan we laminasiýa we süýşmek ýaly funksiýalar bilen enjamlaşdyrylan ýörite enjamdyr.

Laboratoriýa görnüşli film öndürýän maşyn, derman, kosmetika ýa-da azyk senagaty önümçiliginde ulanylyp bilner.Yamalar, agyzda ereýän film zolaklary, mukoz ýelimleri, maskalar ýa-da başga örtükler öndürmek isleseňiz, ýokary takyk örtüklere ýetmek üçin laboratoriýa görnüşli film öndürýän maşynlarymyz elmydama ygtybarly işleýär.Hatda galyndy çözüji derejesi berk çäklere laýyk gelmeli çylşyrymly önümler hem laboratoriýa görnüşli film öndürýän maşynymyzyň kömegi bilen öndürilip bilner.

OZM-120 dilden ereýän film öndürýän maşyn.1

Bu enjam, GMP standartyna we UL howpsuzlyk standartlaryna berk laýyk gelýän esasy maşynyň, elektrik toguny, gysylan howany birleşdirilen awtomatiki gözegçilik bilen döredilen tizligi kadalaşdyrmak üçin ýygylyk öwrüjisini kabul edýär.

PLC panelleri tarapyndan dolandyrylýan film ýasamak we guratmak funksiýasy bilen işlemek aňsat.ähli tehniki goldaw we ulanyjy hyzmatlary sahypasynda işe girizilmegi ýaly hyzmatlar bar.

Öndürijilik we aýratynlyklar

1. Kagyz we film örtükleriniň birleşdirilen önümçiligi üçin amatly.Machinehli enjamyň kuwwat ulgamy servo sürüjiniň tizligini sazlamak ulgamyny kabul edýär.Aňlatmak magnit tozy tormoz dartyş gözegçiligini kabul edýär.
2. Enjamda awtomatiki iş uzynlygy ýazgysy we tizlik ekrany bar.
3. Guradyjy peç tekiz tabagyň aşagyndaky ýyladyş usulyny kabul edýär we temperatura PID tarapyndan dolandyrylýar we dolandyryş takyklygy ± 3 reach ýetip biler.
4. Enjamyň yzky geçiriş meýdany we öňdäki iş meýdany poslamaýan polat plitalar bilen doly möhürlenendir we izolirlenýär, bu enjam işleýän wagty iki sebitiň arasynda hapalanmazlygyň öňüni alýar we arassalamak üçin has amatlydyr.
5. Material bilen kontaktdaky ähli bölekler, şol sanda basýan rulolar we guradyjy tuneller, "GMP" talaplaryna we aýratynlyklaryna laýyklykda poslamaýan polatdan we zäherli däl materiallardan ýasalýar.Electricalhli elektrik bölekleri, sim we iş shemalary "UL" howpsuzlyk standartlaryna laýyk gelýär.
6. Enjamyň gyssagly duralga howpsuzlygy enjamy düzediş we galyndy üýtgemegi wagtynda operatorlaryň howpsuzlygyny ýokarlandyrýar.
7. Smoothumşak we içgin önümçilik prosesi bilen, bir bitewi gurnama çyzygy bar.

Esasy tehniki parametrler

Haryt

Parametr

Netijeli önümçilik giňligi

120mm

Dolandyryş ini

140mm

Mehaniki tizlik

0.1-1.5m / min

(Hakyky materiallara we ýagdaýlara bagly)

Açylmaýan diametri

50150mm

Yzyna diametri

50150mm

Atingyladyş guradyş usuly

Plastiki ýyladyş, merkezden gaçyryş fanaty gyzgyn howa çykaryjy

Temperatura gözegçilik

Otag temperaturasy:

-100 ℃ ± 3 ℃

Gyrasy

± 3.0mm

Jemi kuwwat

5KW

Ölçegleri

1900 * 800 * 800mm

Agram

300Kg

Naprýa .eniýe

220V


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň