Önümler

 • KFM-230 Awtomatiki dilden inçe film gaplaýyş enjamy

  KFM-230 Awtomatiki dilden inçe film gaplaýyş enjamy

  Bu enjam, integrasiýa boýunça kesişýän we kesişýän material, materialy takyk bir önüme meňzeş önümlere bölüp biler, soňra bolsa sorujydan materialy takyk tapmak we gaplaýyş filmine geçirmek, laminirlenen, ýylylyk möhürlemek, urmak, jemleýji çykyş Önümiň gaplanyşyny birleşdirmek üçin doly önüm.

 • KZH-60 Awtomatiki dilden inçe film kasseta gaplaýyş enjamy

  KZH-60 Awtomatiki dilden inçe film kasseta gaplaýyş enjamy

  KZH-60 awtomatiki dilden inçe film kasseta gaplaýyş maşyn, derman, iýmit we beýleki film materiallary üçin kaset üçin ýörite enjamdyr.Enjam köp rulonly integrasiýa, kesmek, boks we ş.m. funksiýalaryna eýedir. Maglumat görkezijileri PLC duýgur paneli tarapyndan dolandyrylýar.Enjamlar yzygiderli gowulaşmak we innowasion gözlegler we täze film iýmitleri we lukmançylygy üçin öndürilýär.Onuň hemmetaraplaýyn öndürijiligi öňdebaryjy derejä ýetdi.Degişli tehnologiýa pudakdaky boşlugy doldurýar we has amaly we tygşytly.

 • Sellofan örtüji maşyn

  Sellofan örtüji maşyn

  Bu enjam durnukly we ygtybarly işlemek, gaty, tekiz we owadan möhürlemek we ş.m. sanly ýygylyk öwrüjisi we elektrik komponentleri import edilýär. howpsuzlyk altyn lentasyny awtomatiki ýelme.Gaplamagyň tizligi ädimsiz tizligi kadalaşdyrmak, bukulýan kagyz kartonyny çalyşmak we az sanly bölek guty gaplamanyň dürli aýratynlyklaryny gaplamaga mümkinçilik berer (Ölçegi, beýikligi, ini).Bu enjam lukmançylykda, saglyk önümlerinde, azyk önümlerinde, kosmetika önümlerinde, kanselýariýa, ses we wideo önümlerinde we beýleki IT pudagynda bir bölek awtomatiki gaplamanyň dürli görnüşli önümlerinde giňden ulanylýar.

 • OZM-340-4M Awtomatiki dilden inçe film öndürýän maşyn

  OZM-340-4M Awtomatiki dilden inçe film öndürýän maşyn

  Agyz zolakly maşyn, suwuk materiallary inçe plyonka ýasamakda ýöriteleşendir.Derman pudagynda, azyk senagatynda we ş.m. giň ýaýran giňişlige eýe bolan çalt eräp bilýän agyz filmleri, transfilmler we agzy täzeleýji zolaklar döretmek üçin ulanylyp bilner.

 • OZM340-10M OTF we Transdermal patch ýasaýjy maşyn

  OZM340-10M OTF we Transdermal patch ýasaýjy maşyn

  OZM340-10M enjamlary Dildar inçe film we Transdermal Patch öndürip biler.Onuň önümçiligi orta göwrümli enjamlaryňkydan üç esse, häzirki wagtda iň uly önüm öndürýän enjamdyr.

  Has inçe film materiallaryny ýasamak we üstünde laminirlenen film goşmak üçin esasy filme suwuk materiallary deň derejede goýmak üçin ýörite enjam.Lukmançylyk, kosmetika we saglygy goraýyş önümleri pudaklary üçin amatly.

  Enjam, ýygylyk öwrüliş tizligini kadalaşdyrmak we maşyn, elektrik we gaz bilen birleşdirilen awtomatiki dolandyryş tehnologiýasyny kabul edýär we derman senagatynyň “GMP” standartyna we “UL” howpsuzlyk standartyna laýyklykda işlenip düzüldi.Enjamda film ýasamak, yssy howany guratmak, laminasiýa we ş.m. ýaly funksiýalar bar. Maglumat görkezijisi PLC dolandyryş paneli tarapyndan dolandyrylýar. Şeýle hem gyşarmany düzetmek, süýşmek ýaly funksiýalary goşmak üçin saýlanyp bilner.

  Kompaniýa hünär tehniki goldawy we satuwdan soňky hyzmaty hödürleýär we müşderi kärhanalaryna maşyn düzedişleri, tehniki görkezmeler we işgärleri taýýarlamak üçin tehniki işgärleri belleýär.

 • OZM-160 Awtomatiki dilden inçe film öndürýän maşyn

  OZM-160 Awtomatiki dilden inçe film öndürýän maşyn

  Agyzdan ýasalan film ýasaýjy maşyn, inçe film materiallaryny ýasamak üçin aşaky materialda suwuk materiallary deň derejede ýaýradýan we gyşarmany düzetmek, laminasiýa we kesmek ýaly funksiýalar bilen üpjün edilip bilner.Lukmançylyk, kosmetika, saglyk önümleri, azyk senagaty üçin amatly.

  Professional tehniki goldaw we satuwdan soňky hyzmat bilen enjamlaşdyrylan we müşderi kärhanalary üçin maşyn düzedişlerini, tehniki görkezmeleri we işgärleri taýýarlamagy üpjün edýäris.

 • ZRX seriýaly vakuum emulsifikasiýa mikser enjamy

  ZRX seriýaly vakuum emulsifikasiýa mikser enjamy

  Bu enjam derman, kosmetika, azyk önümleri we himiýa senagatynda krem ​​ýa-da kosmetiki önümi emulsiýa etmek üçin amatlydyr.Gysgaça jemläň: “Wakuum Emulsifikasiýa Mikseri” nemes dilinden getirilen tehnologiýada kämilleşdiriş esaslaryny amala aşyrdy we kosmetika we melhem önümleri senagatynda esasanam peýdalydyr.Bu enjam esasan emulsirlenen bakdan, ýag esasly materiallary saklamak üçin bakdan, suw esasly materiallary saklamak üçin bakdan, wakuum ulgamyndan, gidrawlik ulgamyndan we elektrik gözegçisinden ybarat.Bu enjamyň aşakdaky aýratynlyklary bar: aňsat işlemek, ykjam gurluş, durnukly öndürijilik, oňat birmeňzeş täsir, ýokary önümçilik peýdasy, amatly arassalamak we tehniki hyzmat, ýokary awtomatiki dolandyryş.

 • OZM340-2M Awtomatiki dilden inçe film öndürýän maşyn

  OZM340-2M Awtomatiki dilden inçe film öndürýän maşyn

  Agyzdan inçe film öndürýän maşyn, adatça dilden bölünýän filmleri, çalt ereýän agyz filmlerini we dem alýan zolaklary öndürmek üçin niýetlenendir.Aýratyn hem agyz arassaçylygy we azyk senagaty üçin amatlydyr.

  Bu enjamlar ýygylygyň öwrüliş tizligini dolandyrmak we maşyn, elektrik, ýagtylyk we gaz awtomatiki dolandyryş tehnologiýasyny kabul edýär we “GMP” standartyna we derman senagatynyň “UL” howpsuzlyk standartyna laýyklykda dizaýny täzeleýär.

 • OZM-120 dilden eredýän film öndürýän maşyn (laboratoriýa görnüşi)

  OZM-120 dilden eredýän film öndürýän maşyn (laboratoriýa görnüşi)

  Agyzdan ereýän film ýasaýjy maşyn (laboratoriýa görnüşi) has inçe film materialyny döretmek üçin aşaky filmdäki suwuk materialy deň derejede ýaýradýan we laminasiýa we süýşmek ýaly funksiýalar bilen enjamlaşdyrylan ýörite enjamdyr.

  Laboratoriýa görnüşli film öndürýän maşyn, derman, kosmetika ýa-da azyk senagaty önümçiliginde ulanylyp bilner.Yamalar, agyzda ereýän film zolaklary, mukoz ýelimleri, maskalar ýa-da başga örtükler öndürmek isleseňiz, ýokary takyk örtüklere ýetmek üçin laboratoriýa görnüşli film öndürýän maşynlarymyz elmydama ygtybarly işleýär.Hatda galyndy çözüji derejesi berk çäklere laýyk gelmeli çylşyrymly önümler hem laboratoriýa görnüşli film öndürýän maşynymyzyň kömegi bilen öndürilip bilner.

 • KFG-380 Awtomatiki dilden inçe film Sliting we guradyjy maşyn

  KFG-380 Awtomatiki dilden inçe film Sliting we guradyjy maşyn

  Aralyk prosess enjamlary üçin ulanylýan Dildar film süýşüriji maşyn, mylar göterijiden filmiň gabygynyň üstünde işleýär, birmeňzeş gaplamak prosesine laýyk gelmegini üpjün edýän birmeňzeş, süýşmek prosesi we yza gaýtarmak prosesi üçin film guratmak.

  ODF film önümçiliginde, film gutarandan soň, önümçilik gurşawyna ýa-da gözegçilik edip bolmaýan beýleki faktorlara täsir edýär.Filmiň gaplanyş tapgyryna ýetip biljekdigi we gaplamanyň indiki ädiminde düzedişler girizilmegi üçin öndürilen filmi, adatça, ululygyny kesmek, çyglylygy, ýaglylygy we beýleki şertleri sazlamaly we kesmeli.Enjamlarymyz dürli görnüşli film önümlerini öndürmek üçin ulanylyp bilner. Bu enjam filmiň iň ýokary ulanylyşyny üpjün edip, film öndürmek prosesinde aýrylmaz bir prosesdir.

 • TPT-200 Transdermal patch gaplaýyş enjamy

  TPT-200 Transdermal patch gaplaýyş enjamy

  Transdermal patch gaplaýyş enjamy, skelet görnüşli transdermal ýamalar üçin ýörite işlenip düzülen we işlenip düzülen üznüksiz gorizontal ölü kesýän we birleşdirilen gaplaýyş enjamydyr. Önümleri çyglylykdan, ýagtylykdan we hapalanmakdan goramak üçin ýokary barýer häsiýetli derman haltalaryny hödürlemäge ukyplydyr. ýeňil, açyk we güýçlendirilen möhürleýiş aýratynlyklary.Derman senagatynyň GMP ülňülerini we UL howpsuzlyk standartlaryny berk ýerine ýetirýär.

 • KXH-130 Awtomat saket karton maşyn

  KXH-130 Awtomat saket karton maşyn

  KXH-130 awtomatiki halta karton maşyn, ýagtylygy, elektrik toguny, gazy birleşdirýän kartonlary, ahyrky flaplary we möhür kartonlaryny emele getirýän gaplaýyş maşynydyr.Saglygy goraýyş, himiýa senagaty we ş.m. awtomatiki gaplama haltalary, halta, çişikler, çüýşeler, turbalar we ş.m. üçin amatly we işiň göwrümi boýunça üýtgäp biler.

  Çözgüdi: Gorizontal kartonlaşdyryş prosesi, haltalary açýan gutularda howpsuz, müşderi üçin amatly gaplamak üçin amatly çözgütdir.