Maşynlardan Formultiona OEM-e çenli

1

- Gözleg gullugy

3

- Formulasiýa synag hyzmaty

2

- Uly göwrümli ODF subutnama hyzmaty

4

- OEM hyzmaty

 

Agyz boşadýan film (ODF) näme?

Amatly kabul etmek üçin suwuňyz bolmazdan diliňize bölünen inçe film görnüşidir, Işjeň maddalar derrew agyz mukozasy arkaly siňýär.Bu, kynçylyksyz aňsat administrasiýanyň artykmaçlygy sebäpli bütin dünýäde öwrenilen we geljege gönükdirilen formuladyr.

 

Agyz boşadýan filmiň neşe serişdelerini eltmek tehnologiýasy

"Agyz mukozasy" diliň gyjyndyrmalaryny, aşaky ýerini, aşaky agzyny we dyrnagyny öz içine alýar. Bu membrananyň aşagynda ownuk kapilýallaryň ulgamy ýerleşýär. Agyz mukozasynyň siňdirilen maddalary aşgazandan aýlanyp, göni gana geçýär. şonuň üçin bu filmiň üsti bilen neşe serişdelerini gönüden-göni eltmek usuly ep-esli meşhurlyga eýe bolýar.

 

Kime gerekAgyz boşadýan film?

Çagalar, disfagiýa we ýoldaş haýwanlar adaty gaty doza görnüşlerini ýa-da suwuk görnüşleri ýuwutmakda kynçylyk çekýärler.

6 (1)
6 (2)
6 (3)
6 (4)

Peýdalary näme?ofAgyz boşadýan film?

5

Arza

Derman-dermanlar

Derman serişdeleri

Derman serişdeleri we uky üýtgediji, saç dökülmesini bejermek, demans bejergisi, immunosupressant we başgalar ýaly film düzmek üçin amatly dermanlar we artdyrylan üýtgedilen dermanlar geçirilýär.

Iýmit

Iýmit

Filmiň dürli önümlerini ösdürip, islän wagtyňyz, islendik ýerde amatly iýmitlenmek üçin ajaýyp iýmit maddalary saýlanýar.

Derman önümleri we haýwanlar üçin iýmit

Derman we haýwanlar üçin iýmit

Deri saglygy, optiki saglyk, itleriňize we pişikleriňize bilelikdäki saglyk we palto idegini goldaýan ODF boýunça gözlegler geçirip, elimizden gelenini edýäris.

Kosmetika

Kosmetika

Derini bejermek önümini goldaýan ODF-de täsirli, çalt we amatly gözlegler geçirýäris

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň