Deňleşdirilen toparyň sergi başdan geçirmeleri

2023-nji ýylda dünýädäki sergilere gatnaşmak üçin ummanlary we yklymlary kesip, tolgundyryjy syýahata başladyk.Braziliýadan Taýlanda, Wýetnamdan Iordaniýa we Hytaýyň Şanhaý şäherine çenli yzlarymyz ýatdan çykmajak yz galdyrdy.Geliň, bu ajaýyp sergi syýahaty barada biraz pikirleneliň!

Braziliýa - Janly Latyn şowhunyny gujaklamak
Ilki duralga, Braziliýanyň özüne çekiji topragyna aýak basdyk.Höwes we janlylyk bilen joşýan bu ýurt bizi tükeniksiz geň galdyrdy.Sergide, innowasiýa ideýalarymyzy we iň täze tehnologiýalarymyzy paýlaşyp, Braziliýanyň işewür liderleri bilen işleşdik.Şeýle hem, Braziliýa aşhanasynyň ajaýyp tagamlaryny dadyp, latyn medeniýetiniň özüne çekijisi bolduk.Braziliýa, siziň gyzgynlygyňyz bizi gyzyklandyrdy!

Taýland - Gündogara ajaýyp syýahat
Soň bolsa taryhy mirasa eýe bolan Taýlanda geldik.Taýlanddaky sergide ýerli telekeçiler bilen hyzmatdaşlyk etdik, işewürlik mümkinçiliklerini öwrendik we hyzmatdaşlygymyzy giňeltdik.Şeýle hem, adaty Taý sungatynyň haýran galdyryjy gözelligine haýran galdyk we Bangkokyň häzirki zaman şowhunyny başdan geçirdik.Taýland, gadymy däp-dessurlary birleşdirmek we häzirki zaman özüne çekijisi diňe haýran galdyryjydy!

Wýetnam - Täze Aziýa kuwwatynyň döremegi
Wýetnamda ädim ädip, Aziýanyň gujurly dinamikasyny we çalt ösüşini duýduk.Wýetnamyň sergisi bize täze işewür pikirleri hödürledi, sebäbi wýetnamly telekeçiler bilen täzeçillik pikirimizi paýlaşdyk we çuňňur hyzmatdaşlyk taslamalaryna başladyk.Şeýle hem, Wýetnamyň tebigy täsinliklerine we baý medeniýetine göz aýladyk, özümizi doly çümdürdik.Wýetnam, beýiklige barýan ýoluňyz ajaýyp şöhle saçýar!

Iordaniýa - Taryh geljege gabat gelýän ýeri
Wagtyň derwezesinden gadymy taryhy alyp barýan Iordaniýa geldik.Iordaniýadaky sergide Eastakyn Gündogardan gelen işewür liderler bilen geljekki tendensiýalary we ösüşleri öwrenip, çuňňur söhbetdeşlik geçirdik.Şol bir wagtyň özünde, taryhyň we döwrebaplygyň çaknyşmagyny başdan geçirip, Iordaniýanyň dürli medeni mirasyna çümdik.Iordaniýa, özboluşly gözelligiňiz bizi çuňňur täsir etdi!
2023-nji ýylda bu ýurtlardaky sergilerimiz diňe bir işewürlik mümkinçiliklerini getirmän, eýsem çuňňur tejribeler arkaly dürli medeniýetlere düşünişimizi çuňlaşdyrdy.Düşünjelerimizi we pikirlerimizi yzygiderli giňeldip, dürli halklaryň landşaftlaryna, gumanitar ylymlaryna we işewür ösüşlerine şaýat bolduk.Bu sergi başdan geçirmesi diňe bir biziň hekaýamyz däl;geljegi döretmek üçin ellerimizi birleşdirýän dünýäniň ýakynlygy!

2023 sergi

Iş wagty: Iýul-13-2023

Degişli önümler